Boende för nyanlända

I januari 2016 röstade riksdagen ja till en ny lag som innebär att alla svenska kommuner från och med samma år är skyldiga att ta emot nyanlända. Malmö stads andel av mottagandet är 43 personer under 2019. Det är Arbetsförmedlingen och Migrationsverket som anvisar nyanlända till olika kommuner.

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning innebär att kommunen är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Genom att förse nyanlända med boenden syftar lagen till att snabba på de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Följande process avgör hur många nyanlända Malmö stad och alla andra kommuner tar emot per år

 1. Migrationsverket gör en årlig prognos över antalet nyanlända Sverige kommer att ta emot.
 2. Regeringen beslutar utifrån Migrationsverkets prognos hur många av de nyanlända som ska hamna i varje län. Det brukar kallas ”länstal”.
 3. Länsstyrelsen fördelar därefter vidare till varje kommun utifrån bland annat storlek och arbetsmarknadssituation. Det tas även hänsyn till kommunens totala mottagande där även de nyanlända personer som själva valt att bosätta sig i Malmö ingår.
 4. Kommunerna ansvarar för att ge stöd till de personer som de blivit tilldelade att komma in i samhället.

När personen kommer till Sverige

När någon anländer till Sverige för att söka uppehållstillstånd är det Migrationsverket som tar emot, prövar ansökan och ansvarar för boende fram tills beslut. Det är även möjligt att ordna eget boende i väntan på beslut för den som kan. För ensamkommande barn har kommunerna ansvar från första dagen.

Kommunens mottagande av nyanlända

Kommunens mottagande av nyanlända sker efter att en person beviljats
uppehållstillstånd. Personer som bott i Migrationsverkets boenden under väntan och kvotflyktingar kan få hjälp med boende och anvisas då av Migrationsverket till olika kommuner. För den som bott i eget boende eller som kommer som anhörig gäller inte detta. Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot för bosättning beror på

 • storlek på kommunen
 • hur arbetsmarknaden ser ut
 • hur många nyanlända som kommunen redan har tagit emot, exempelvis personer som redan under sin asylprocess bosatt sig i staden i eget boende, anhöriga som kommit och mottagande av ensamkommande barn
 • hur många asylsökande som redan befinner sig i kommunen.

Malmö stad ska ta ansvar för boende enligt bosättningslagen till 43 nyanlända under 2019. 2018 var det 155, 2017 408 och 2016 var det 488 personer. För år 2020 är det inga personer som kommer att anvisas till Malmö enligt bosättningslagen.

När personen kommer till Malmö

Migrationsverket beslutar om enskilda anvisningar månadsvis och efter beslut ska kommunen ta emot hushållet för bosättning inom två månader. I mottagandet av anvisade personer ingår att ordna med bostäder till de som själva inte har kunnat ordna detta. Lösningarna varierar och kan vara allt från hyreslägenheter till plats i bostadsmoduler eller gruppboenden.

Om kommunen inte kan få fram bostad används mer tillfälliga lösningar som till exempel vandrarhem.

Folkbokföring och samhällsintroduktion

Den nyanlände blir folkbokförd i kommunen och utöver boende ger kommunen också introduktionskurser till hur Sverige och våra myndigheter fungerar. Kommunen erbjuder också stöd för etablering på arbetsmarknaden i form av utbildningar och praktikplatser.

Kommunens bostadsmoduler för nyanlända

Malmö stad har utrett och identifierat olika möjliga områden över hela staden för placering av modulhus som tillfälliga bostäder åt nyanlända. Utredningen har gjorts utifrån följande kriterier:

 • integration
 • kollektivtrafik
 • miljöaspekter
 • områden som inte står i konflikt med andra exploateringsområden och projekt.

Kommunen har även valt områden utifrån tidsperspektivet. Så långt det är möjligt ska modulhusen anpassas till närmiljön. Omgivningen närmast modulhusen ska göras trivsam och trygg för boende, besökare och passerande.

Bygglov för modulhusen

Tillfälligt bygglov har beviljats för en del av kvarteret Kuratorn intill Mobilia köpcenter (108 bostäder). Här placeras modulhus på en befintlig parkeringsplats i ett citynära område, nära kommunal service och goda kommunikationsförbindelser till andra delar av Malmö. Delar av parkeringsplatsen intill ska fortfarande kunna användas som parkering. Boendet har dock försenats på grund av uppkomna fuktskador under byggtiden.

Tillfälliga bygglov har också beviljats för grusplanen vid Kirsebergs IP (58 bostäder) och del av kvarteret Sommarängen intill brandstationen på Amiralsgatan (48 bostäder).

Har du frågor om handläggning av bygglovsärenden kan du kontakta Julia Anshelm på stadsbyggnadskontoret.

 

Telefon: 040-34 23 76

E-post: julia.anshelm@malmo.se

Boendestöd för nyanlända

Boendestödet finns på de temporära boenden som uppförts för nyanlända under tiden de söker efter ett eget permanent boende. Som en del av stödet får den nyanlända lära sig hur det går till att söka bostäder via Boplats Syd.

Boendestödet utför även tekniska besiktningar av bostäderna för att se till att kyl, frys och värme med mera fungera och att hyresgästen sköter bostaden enligt hyresvärdens rutiner.

Samarbetspartners

Malmö stads absolut största och viktigaste samarbetspartner är alla hjälpsamma Malmöbor som genom alla år har stöttat ensamkommande barn och familjer genom att erbjuda plats i sina hem – både tillfälligt och permanent – men också genom att träffas och göra saker tillsammans genom mentorskap eller I Malmö möts vi-initiativet.

Det finns också en rad föreningar, som Rädda Barnen och privata initiativ som kommunen samarbetar med.

Senast ändrad: 2019-11-22 11:43