Frågor och svar om bostäder till nyanlända

I januari 2016 röstade riksdagen ja till en ny lag, som innebär att alla svenska kommuner från och med samma år är skyldiga att ta emot nyanlända. Malmö stads andel av mottagandet under 2019 är 43 personer.

Hur många nyanlända ska Malmö stad ta emot?

Under 2019 kommer Malmö stad att ta emot 43 personer.

Vem har bestämt att Malmö stad ska ta emot nyanlända?

Sedan den 1 mars 2016 finns Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen innebär att alla kommuner i Sverige ska ta emot nyanlända för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknad, hur många nyanlända och ensamkommande barn som kommunen redan tagit emot samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Det är Arbetsförmedlingen och Migrationsverket som anvisar nyanlända till olika kommuner.

Är det Malmö stads ansvar att ordna bostad åt dem?

Ja, enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Det finns Malmöbor som är hemlösa – ska inte de i första hand få bostad?

Arbetet med hemlöshetsfrågor fortsätter som vanligt i Malmö stad. Att ordna bostad för nyanlända ska Malmö stad göra utöver det. Här kan du läsa mer om hur Malmö stad arbetar med hemlöshet: malmo.se/hemlos och här kan du läsa om hur Malmö stad arbetar med bostadsbristen: Bostadsbrist och hemlöshet.

Får Malmö stad ersättning för mottagandet av nyanlända?

Malmö stad får ersättning från staten för mottagande av asylsökande och nyanlända. Den nya lagen innebär även att kommunen kan få ersättning för så kallad  tomhyra om kommunen har boenden som står tomma och väntar.

Statens ersättning till kommunen för varje nyanländ med permanent uppehållstillstånd är en schablonersättning på 142 600 kronor för vuxna och barn, och 82 100 för personer som är äldre än 65 år.

Vilka bostadslösningar tittar Malmö stad på?

Malmö stad tittar på olika boendelösningar, exempelvis tidigare servicehus eller andra anläggningar som går att omvandla till bostäder, tidigare satellitlägenheter och bostadsmoduler.

Vilka områden är aktuella för placering av tillfälliga bostäder?

Malmö stad har utrett och identifierat olika möjliga områden för placering av tillfälliga bostäder, över hela staden. Detta har gjorts utifrån olika kriterier; integration, kollektivtrafik, miljöaspekter och områden som inte står i konflikt med andra exploateringsområden och projekt. Vi har även valt områden utifrån tidsperspektivet. Så långt det är möjligt ska modulhusen anpassas till närmiljön. Omgivningen närmast modulhusen ska göras trivsam och trygg för boende, besökare och passerande.

Tillfälligt bygglov har beviljats för en del av kvarteret Kuratorn intill Mobilia köpcenter (108 bostäder). Här placeras modulhus på en befintlig parkeringsplats i ett citynära område, nära kommunal service och goda kommunikationsförbindelser till andra delar av Malmö. Delar av parkeringsplatsen intill ska fortfarande kunna användas som parkering. Boendet har dock försenats på grund av uppkomna fuktskador under byggtiden. Tillfälliga bygglov har också beviljats för grusplanen vid Kirsebergs IP (58 bostäder) och del av kvarteret Sommarängen intill brandstationen på Amiralsgatan (48 bostäder).

Vem kommer att bygga de tillfälliga bostäderna?

För uppförande och underhåll av modulbostäder på fastigheten Kuratorn 3 ansvarar MKB Fastighets AB. För modulbostäder på Kirsebergs IP och Blombuketten/Sommarängen ansvarar Stadsfastigheter.

Hur länge får man bo kvar?

Alla boenden som erbjuds nyanlända är genomgångsboenden. Besittningsrätten förhandlas bort, så det rör sig om andrahandskontrakt med tidsbegränsning. Boendet ska fungera som en tillfällig bostad i maximalt 4 år på väg till en mer permanent lösning, helst med ett förstahandskontrakt. Den som hyr bostad i andra hand ska till exempel ställa sig i Boplats Syds bostadskö.

Vem kontaktar jag om jag vill veta mer?

Du som har frågor om vårt arbete är välkommen att kontakta:

  • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen: Maher Akob (frågor om praktiskt mottagande, boendestöd och behovet av bostäder för nyanlända) 0709-79 93 55, maher.akob@malmo.se
  • Stadsbyggnadskontoret: Julia Anshelm (frågor om handläggning av bygglovsärenden) 040-34 23 76, julia.anshelm@malmo.se

Senast ändrad: 2019-11-22 11:49