$left
$middle

EU-projekt i plattformen Etablera fler snabbare

Etablera fler snabbare är namn tillika mål för en projektplattform som syftar till att samordna självständiga projekt med finansiering från ESF/Europeiska socialfonden eller ERUF/Europeiska regionala utvecklingsfonden och med fokus att etablera fler Malmöbor snabbare, på bostads- såväl som arbetsmarknaden. 

Bild som symboliserar varje projekt i plattformen

Dessa projekt är idag en del av plattformen

  1. Wisdome Innovation
  2. Case Sofielund
  3. Tillväxt Malmö-Lund regionen

Projekten är olika i sin utformning och omfattning, men strävar alla mot det gemensamma målet om att etablera fler Malmöbor snabbare. Exempel på innehåll, som är återkommande i några av projekten är hållbar stadsutveckling, entreprenörskap och näringsliv samt utbildning/yrkesutbildning, och sociala insatser kopplat till arbetsmarknaden.

Så fungerar plattformen

Ambitionen är att plattformen ska stödja och underlätta för involverade projekt att samarbeta över avdelnings- och förvaltningsgränser. Samordningen syftar till att synliggöra och ta tillvara synergieffekter, beröringspunkter, kunskaper och erfarenheter projekten emellan. Att ha en gemensam plattform förenklar också i arbetet med rapportering till kommunstyrelsen.

Organisation

Varje projekt har en projektledare och egen organisation. Stadskontoret ansvarar för att samordna plattformen och för detta finns en mindre projektstab med huvudprojektledare och kommunikatör. Den politiska styrgruppen utgörs av kommunstyrelsen.

Pågående projekt

Avslutade projekt

Kontakta oss

sv