Projektplattform ”Etablera fler snabbare"

Etablera fler snabbare är namn tillika mål för en projektplattform som syftar till att samordna självständiga projekt med finansiering från ESF/Europeiska socialfonden eller ERUF/Europeiska regionala utvecklingsfonden alla med fokus att etablera fler Malmöbor snabbare, på bostads- såväl som arbetsmarknaden.   

Bild som symboliserar varje projekt i plattformen

Dessa projekt är idag en del av plattformen

  1. Hela Familjen 2.0
  2. Vägen In
  3. Dubbel Yrkesutbildning
  4. TAMU Malmö
  5. Highway to Business
  6. Wisdome Malmö
  7. Malmö Innovationsarena
  8. Case Sofielund

Projekten är olika i sin utformning och omfattning, men strävar alla mot det gemensamma målet om att etablera fler Malmöbor snabbare. Exempel på innehåll, som är återkommande i några av projekten är hållbar stadsutveckling, entreprenörskap och näringsliv samt utbildning/yrkesutbildning, och sociala insatser kopplat till arbetsmarknaden.

Så fungerar plattformen

Ambitionen är att plattformen ska stödja och underlätta för involverade projekt att samarbeta över avdelnings- och förvaltningsgränser. Samordningen syftar till att synliggöra och ta tillvara synergieffekter, beröringspunkter, kunskaper och erfarenheter projekten emellan. Att ha en gemensam plattform förenklar också i arbetet med måluppföljning och rapportering till kommunstyrelsen.

Organisation

Varje projekt har en projektledare och egen organisation. Stadskontoret ansvarar för att samordna plattformen och för detta finns en mindre projektstab med huvudprojektledare och kommunikatör. Styrgruppen för omvärld och stadsutveckling har ett operativt ansvar och den politiska styrgruppen utgörs av kommunstyrelsen. En extern referensgrupp bestående av olika aktörer har bildats för att få en tvärsektoriell och bred förankring i samhället.

Organisationsschema plattform Etablera fler snabbare

Klicka för en större bild

Senast ändrad: 2018-08-23 13:59