Parkeringspolicy och parkeringsnorm

Parkeringspolicy och parkeringsnorm gäller för bil, mc och cykel i Malmö.

Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringens planering. Den anger i plan var parkering skall ordnas. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna parkering. Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att parkeringsplatser finns tillgängliga.

Kommunen (stadsbyggnadsnämnden) anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att tillgodose. Parkeringsnormen gäller som väg- ledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglov.

Förslag till ny policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö

I Malmö stads budget för 2015 gavs stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden och Parkering Malmö i uppdrag att tillsammans göra en översyn av kommunens samlade parkeringspolitik. En projektgrupp med deltagare från nämnda förvaltningar och Parkering Malmö har genomfört uppdraget och utarbetat ett förslag till ny policy och norm.

Den 29 januari 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ett förslag till ny parkeringspolicy och -norm skulle remissbehandlas. Svarstiden varade till den 31 mars 2018. Efter det har projektgruppen gjort en remissammanställning och omarbetat förslaget utifrån inkomna synpunkter. Se bilaga för förslag till antagandehandling för Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö daterad 2018-05-28.

Senast ändrad: 2019-07-24 10:13