Policy och norm för
mobilitet och parkering

Parkering och angöring har en betydande påverkan på hur en stad används och utvecklas. Malmös snabba utveckling, inte minst den pågående befolkningsökningen, gör att en helhetssyn är nödvändig för hur stadens ytor ska användas.

Policy och norm för mobilitet och parkering är styrande för stadens planering. Den ska användas i plan- och bygglovsprocessen, vid anordnande av allmän plats, samt av stadens aktörer som tillhandahåller ytor för parkering och angöring.

Målet är att parkeringslösningarna ska bidra till ett gott liv för boende, verksamma och besökare i Malmö. De ska även bidra till att uppnå de mål som anges bland annat i stadens översiktsplan, bostadspolitiska mål, näringslivsprogram och trafik- och mobilitetsplan.

Policy och norm för mobilitet och parkering är antagen av kommunfullmäktige i september 2020. Policy och norm för mobilitet och parkering (pdf, 19.4 MB).
Vill du ha styrdokument i tryck? Skriv då e-post till sbk.strategi@malmo.se.

Malmö stad arbetar nu med att ta fram mer konkreta riktlinjer för mobilitetslösningar och utformning av parkering, Mobilitet för Malmö. Vi uppdaterar denna sida så fort så fort beslut är fattat om dessa riktlinjer.

Senast ändrad: 2020-12-04 16:01