Stadgar Stadsbyggnadspriset

Bestämmelser om belöning av värdefulla tillskott till stadsmiljön i Malmö
Ant av Kf 23/l 1981, § 15,bih 13. Ändr 22/9 1988, § 343, bih 245 och 28/4 1994, § 81, bih 56, 26/3 2009 § 77, bih 33


Belöningar kan årligen tilldelas nybyggda hus samt upprustning och tillbyggnad av äldre  hus. Även helt bostadsområde och enskilt stadsbyggnadselement såsom fasadbeklädnad, belysningsarrangemang, färgsättning och utemiljö kan belönas.
 
2 §
"Årets stadsbyggnadspris" bör tilldelas den som givit stadsmiljön i Malmö ett värdefullt och funktionellt tillskott.


Bedömningen sker med utgångspunkt från själva objektet och byggnadslovshandlingar liksom annat material, som bifogats förslaget.


Priset utdelas av en kommitté som väljs för samma period som kommunens nämnder och har följande sammansättning.

Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden utser inom sig vardera en (1) ledamot. Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden utser dessutom vardera en (1) kommittéledamot. Vidare inbjuder stadsbyggnadsnämnden vardera en (1) representant från Malmö Lunds Byggmästareförening, Sveriges Arkitekter Skåne, Hyresgästföreningen Region södra Skåne och Fastighetsägarna Syd AB. Inom vartdera fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret utses även en (1) ledamot.
Kommittén fattar beslut med enkel majoritet.


Enskilda och sammanslutningar kan lämna in förslag. Kommittén äger dock ta upp egna förslag till bedömning.


Förslag skall vara inlämnade till stadsbyggnadsnämnden före utgången av mars månad. Offentliggörande av resultat samt prisutdelning äger rum i samband med att Malmö kommun i augusti arrangerar "Stadsbyggandets dag". (Se kommentar nedan).

7 §
Priset består av en kopparplåt jämte diplom.
Kommentarer till bestämmelser om "Årets stadsbyggnadspris".
"Stadsbyggandets dag" anordnas som en konferens varje år under augusti månad.
Konferensen anordnas av stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Stadsbyggnadskontoret svarar för sekretariatet, som biträder en arbetsgrupp med representanter för tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Till denna dag inbjudes ledamöter och tjänstemän knutna till kommunstyrelser, byggnadsnämnder m fl samt byggnadsföretag, materialtillverkare, arkitekter och konstruktörer. Dessutom bör specialinriktad inbjudan kunna utgå vid särskilda fackarrangemang.
Vid konferensen bör aktuella stadsbyggnadsfrågor, som berör såväl Malmö som andra kommuner, kunna redovisas.

Senast ändrad: 2018-06-15 10:34