$left
$middle

Tillsyn av förorenade områden - historik

Malmö är en gammal industristad som har haft industrier av många olika slag. Sedan 1800-talets mitt har det bland annat funnits färgfabriker, kemtvättar, livsmedelsindustrier, läkemedelsindustier, gjuterier, glasbruk, gasverk, mekaniska verkstäder med mera.

Företag som funnits/finns i Malmö inkluderar exempelvis Kockums, Gullviks Fabriker, AB Zonen, Ädelmetall, BT Kemi med flera. Många företag har gett avtryck av sin verksamhet i form av mark- och grundvattenföroreningar.

I takt med exploatering och nybyggnation i olika delar av staden har man vid ett flertal tillfällen påträffat halter som överstiger tillämpbara riktvärden.

Mot bakgrund av detta och med vetskap om att hanteringen av kemikalier tidigare inte omgärdades av så stränga föreskrifter som idag startades ett projekt med syftet att kartlägga äldre verksamhets- och industriområdens kontaminering av mark.

Som en av de första kommunerna i landet påbörjades en markinventering i april 1993 som ett samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen.

Områden som man bedömde kunde komma i fråga för planläggning och exploatering prioriterades. Bland andra kan nämnas Johanneslust-, Sorgenfri- och Sofielunds industriområden samt områden i Malmö hamn. 1996 upprättades en metodik för förorenade områden upp av Naturvårdsverket, den s k MIFO-modellen.

Miljöförvaltningen arbetar med MIFO-modellen som grund och genomförde riskklassningar av de inventerade fastigheterna. Riskklassningen bygger på typ av kemikalier, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättningar samt områdets skyddsvärde och känslighet.

Idag är intresset för förorenad mark stort bland fastighetsägare och presumtiva fastighetsköpare, inte minst eftersom miljöbalken (som trädde i kraft 1999-01-01) inneburit skärpt lagstiftning för fastighetsägare vad gäller sanering av förorenad mark. Många markundersökningar görs därför i samband med fastighetsöverlåtelser eller tecknande av tomträttsavtal med mera.

Miljöförvaltningen sammanställer allt material som kommer in vad gäller förorenad mark, vilket innebär att om någon vill veta något om föroreningssituationen på en särskild fastighet i Malmö så kan denna information tas fram. För närvarande år 2018 är informationen inte helt komplett, men arbete med kompletteringen pågår.

Markinventering

Som en av de första kommunerna i landet påbörjades 1993 ett större markinventeringsprojekt inom kommunen - ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen.

Områden som bedömdes kunna komma i fråga för planläggning och exploatering prioriterades, främst äldre industriområden. Bland andra kan nämnas Johanneslust-, Sorgenfri- och Sofielunds industriområden samt områden i Malmö hamn. Inventeringar har under senare tid även gjorts med avseende på specifika branscher, såsom kemtvättar och skjutbanor.

Gå till markinventeringsrapporterna

sv