CTC - Communities That Care

Communities That Care (CTC) är ett styrsystem för ett långsiktigt och systematiskt socialt preventionsarbete. Målet att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i hela Malmö. 

Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett långsiktigt arbete. Malmö stad inför nu ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet, kallat Communities That Care (CTC), med start i fem lokala områden 2018.

Föreläsningar om CTC 2019

Forskning och vetenskap

CTC är ett vetenskapligt grundat system som går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar stad. Arbetet går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga.

Arbeta mot orsaker

Utgångspunkten för CTC är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Arbetet handlar om att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer. 

Skräddarsy efter lokala behov

Varje lokalområde har sin egenart. CTC är utformat för att anpassas efter lokala behov och tillgångar. Det görs i  analysarbetet.

Välja rätt insats

CTC hjälper till att matcha effektiva insatser med de lokala behoven.

Samverkansprocess på tvären - engagera lokalområdet

CTC är en samverkansprocess där aktörer i närområdet medverkar inom skola, socialtjänst, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv. Syftet är att skapa en positiv social utveckling och skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler.

Tillhörighet är nyckeln - mobilisera de främjande krafterna

För att få fler vuxna förebilder involverar CTC-arbetet så många vuxna som möjligt i det främjande arbetet. Alla som vill vara med i arbetet och bidra till barns positiva utveckling är välkomna.

Sociala utvecklingsstrategin

De främjande insatserna, hjärtat i CTC, utgår från den sociala utvecklingsstrategin. När vuxna arbetar enligt strategin utvecklar barnet känslan av tillhörighet till den vuxne eller till sammanhanget där den vuxne verkar. Barnet tar över de normer och värderingar som finns i sammanhanget.

Först fem områden, sedan hela staden

Malmö stads mål är att CTC ska användas som arbetssätt i hela staden inom fem år. I första skedet införs metoden i fem utvalda lokala områden under hösten 2018. Varje område har sin egen profil utifrån problembeteenden, risk- och skyddsfaktorer och behov av insatser.

Sammanfattning av de fem områdesprofilerna (pdf, 1.3 MB)

Områdesteam i varje område

I varje område arbetar ett lokalt områdesteam som är den arbetsgrupp som utför det operativa CTC-arbetet i området. Det utgår från tanken att det finns en arbetsuppgift för alla som vill vara med och förändra barns och ungas uppväxtvillkor. 

Viktiga aktörer med främjande och förebyggande uppdrag behöver ingå i teamen. Ett områdesteam kan bestå av chefer och pedagoger inom skola och förskola, poliser, kuratorer, fritidsledare, föräldrakommunikatörer, förebyggare, civilsamhället, näringslivet och boende

Bellevuegården, Lorensborg

Utvecklingsledare: Nim Vaker, nim.vaker@malmo.se, 0701-491984
Områdesprofil för Bellevuegården, Lorensborg (pdf, 8.1 MB)

Bunkeflostrand, Vintrie

Utvecklingsledare: Dhara Söderström, dhara.soderstrom@malmo.se, 0701-491920
Områdesprofil för Bunkeflostrand, Vintrie (pdf, 8.1 MB)

Hermodsdal, Nydala, Gullviksborg

Utvecklingsledare: Bledar Zuta, Bledar.Zuta@malmo.se, 0701-492015
Områdesprofil Hermodsdal, Nydala, Gullviksborg (pdf, 6.4 MB)

Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång, Segemölla

Utvecklingsledare: Caroline Cline, caroline.cline@malmo.se, 0701-491951
Områdesprofil för Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång, Segemölla (pdf, 6.6 MB)

Möllevången, Rådmansvången, Södervärn

Utvecklingsledare: Alena Poparic, alena.poparic@malmo.se, 0701-491985
Områdesprofil för Möllevången, Rådmansvången, Södervärn (pdf, 6.1 MB)

För övriga frågor rörande CTC, skriv till: prevention@malmo.se.

Områdesteamens uppdrag 2019

Våren 2019 påbörjas arbetet med att ta fram handlingsplaner för utvecklingsarbetet i respektive område. Det inkluderar även ett visionsarbete och att formulera en tydlig målkedja för de insatser som ska väljas i området. Det är centralt i CTC-arbetet att insatserna som väljs ska vara effektiva och arbeta mot de valda risk- och skyddsfaktorerna.

Handlingsplanerna beräknas vara klara sommaren/hösten 2019, för att implementeras vid årsskiftet 2019/2020.

Mer om CTC

Beslut om att arbeta med CTC fattades av kommunstyrelsen den 3 maj 2017. Införandet av CTC kommer att involvera de flesta av Malmö stads förvaltningar i bred samverkan med boende och verksamma i respektive lokalområde. Arbetet satte igång hösten 2018 med start i fem lokalområden för att inom fem år omfatta hela Malmö.

Senast ändrad: 2019-05-15 12:14