Frågor och svar om CTC - Communities That Care

Goda och jämlika uppväxtvillkor genom preventionsarbete.

Att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga är ett omfattande och långsiktigt arbete som bidrar till social hållbarhet och jämlik hälsa.

Några av de faktorer som hindrar utvecklingen av goda uppväxtvillkor är ungdomars våld, kriminalitet, bruk av alkohol och droger, sexuellt riskbeteende, underprestation i skolan och när barn och ungdomar drabbas av depression och ångest. Idag vet vi att det ofta är samma bakomliggande orsaker till dessa hälso- och beteendeproblem (risk- och skyddsfaktorer).

Genom att ta reda på vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i ett område och därefter arbeta för att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer, kan dessa problembeteenden förebyggas och minska.

Vad är CTC?

CTC - Communities That Care är ett styrsystem, för ett långsiktigt preventionsarbete. CTC-arbetet är bredare än traditionellt ANDT-arbete, då det även omfattar vålds- och brottsförebyggande arbete, förebyggande arbete mot sexuellt riskbeteende, underprestation i skolan, depression och ångest.

Alla som arbetar med barns och ungas välbefinnande i ett lokalt avgränsat område ges möjlighet att delta i arbetet och  de organiseras i ett s k områdesteam eller i en styrgrupp. Arbetsprocessen ger en gemensam kunskap om, och verktyg för, ett effektivt preventionsarbete.

Arbetet följer en i detalj beskriven arbetsgång, som bygger på forskning, där arbetet noga dokumenteras och kvalitetsgranskas med hjälp av en checklista. Kortfattat är detta: 

  • Förberedelser - kartläggning och samordning av pågående insatser, arbeten och processer samt etablering av områdesteam (arbetsgrupp) och styrgrupp.
  • Analys - En områdesspecifik nulägesanalys grundat på lokala data, kunskaper och erfarenheter från områdets alla aktörer (riskanalys, resursanalys och gapanalys).
  • Handlingsplan - som sträcker sig över 10 år, med effektiva insatser som möter områdets behov (med mål på tre nivåer: effektmål, risk- och skyddsfaktorsnivå, programnivå). 
  • Implementering - de förebyggande insatserna implementeras och följs upp.   

Arbetet bygger på kunskapen om risk- och skyddsfaktorer, de bakomliggande orsakerna till ovan nämnda problembeteenden och ohälsa. Områdets risk- och skyddsfaktorer mäts i CTC-enkäten och arbetet syftar till att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer.

Förutom det administrativa arbetet med kartläggning, planering och uppföljning består arbetet av en omfattande främjande insats, som brukar kallas hjärtat i CTC. Det involverar vuxna från olika verksamheter, civilsamhället, näringslivet och boende i området.

Till CTC-arbetet följer utbildning, handledning och checklistor. CTC-arbetet är kvalitetssäkrat och utbildningen leds av certifierade utbildare. 

Finns det områden där CTC-arbetet inte fungerar?

Nej, däremot finns det områden där arbetet av olika anledningar tar längre tid och upplevs som svårbearbetat, t ex i områden där man har dåliga erfarenheter av samverkan. 

CTC-arbetet är för omfattande och tidskrävande, kan man inte bara ta de grundläggande principerna och göra ett CTC-light arbete?

Nej, CTC-arbetet är ett vetenskapligt beprövat arbetsätt som följts upp, justerats och utvärderats under många år. När arbetet följer checklistans alla steg, ger det framgång och goda resultat.

Kan CTC införas utan att krocka med andra pågående preventionsinitiativ?

Ja, i förberedelsefasen görs ett noggrant förarbete där pågående insatser och samverkansformer inventeras och olika aktörer bjuds in att medverka i CTC-arbetet. Det görs för att undvika parallella strukturer eller överlappande preventionsarbeten, projekt eller samverkansformer. 

Kan CTC-arbetet göras i en skola eller på en fritidsgård?

Nej, CTC utgår från ett geografiskt område och styrkan i arbetet är att flera olika aktörer i området bidrar med sina erfarenheter och kunskaper för att uppnå det gemensamma målet. Däremot är skolan och fritidsverksamheterna viktiga aktörer i arbetet.

CTC-arbetet uppfattas som administrativt. Det viktiga mötet mellan vuxna och ungdomar ges inget utrymme. Detta görs genom mötesplatser.

Jo, arbetet med Den sociala utvecklingsstrategin, lyfter fram det viktiga mötet mellan vuxna och barn och vad som behövs för att det ska bli positivt och främjande. Så många vuxna som möjligt involveras i arbetet med att skapa känslan av tillhörighet för att förmedla normer och värderingar.

CTC verkar problemorienterat och inte så hälsofrämjande.

Nej, CTC-arbetet är ett omfattande hälsofrämjande och förebyggande arbete. Målet är att alla barn ska få möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Varför inkluderas inte de mindre barnen i CTC-arbetet?

Det gör de. Syftet med CTC-arbetet är att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn i området.

Det verkar som CTC-arbetet påbörjats när problemen uppstått, är det verkligen ett förebyggande arbete?

Ja, att minska de i området förhöjda riskfaktorerna och höja de låga skyddsfaktorerna är förebyggande.

Preventionsarbete bör fokusera på att förändra strukturer i samhället istället för symptom.

Preventionsarbetet behöver göras på flera olika plan, och fokusera på saker som går att påverka. CTC arbetar inte med symtom utan de bakomliggande orsakerna till problembeteenden.

CTC-arbetet verkar fokusera på att förändra individer ej strukturer.

Nej, CTC-arbetet är ett arbete för att förbättra barnens livsmiljöer på strukturell nivå.

Hur kan ett så långvarigt och omfattande arbete utgå från enkätresultatet bestående av ungdomars subjektiva svar, är det inte svagt?

Nej, att fråga barn och ungdomar om hur de upplever sin tillvaro är en ovärderlig kunskapskälla i ett arbete som syftar till att skapa bättre uppväxtvillkor.

Vem bestämmer?

CTC-arbetet ägs och drivs lokalt.

Vem har tolkningsföreträde angående de insatser som ska tas med, vem äger slutsatserna i analysarbetet och hur knyts CTC-arbetet till kärnverksamheterna?

Det lokala områdesteamet arbetar fram underlag och föreslår insatser och den lokala styrgruppen beslutar.

Vad menas med effektiv insats/effektivt program och vem värderar dessa?

En effektiv insats är en insats som i forskning har visat att det gör skillnad att implementera den, jämfört med att inte göra det.

Att säkerställa långsiktigheten och kompetensförsörjningen, hur görs det?

Genom handlingsplanen på 10 år, central uppföljning, målstyrning och genom att löpande erbjuda CTC-utbildningar och handledning.

Hur påverkar det fria skolvalet CTC-arbetet?

Barnen går ju inte alltid i de närliggande skolorna och är friskolorna med i arbetet? Det påverkar till viss del, men utgör inget hinder för ett CTC-arbete. Det viktiga är att veta hur det ser ut. Det sker genom en geografisk markör i CTC-enkäten.

Varför redovisas inte enkäten i ett genusperspektiv?

Risk- och skyddsfaktorer är universella, och de påverkas inte av kön, etnicitet eller regionala skillnader. Att redovisa mätningen av risk- och skyddsfaktorer med ett genusperspektiv tillför inget. Det blir samma resultat för pojkar och flickor.

Ska man arbeta förebyggande mot t ex sexuellt våld, kan man inte bortse från könsaspekten.

Arbetet riktas inte mot enskilda problembeteenden som sexuellt våld eller droganvändning, utan är långsiktigt förebyggande på universell nivå och arbetar mot de bakomliggande orsakerna till flera olika problembeteenden.

Civilsamhällets och näringslivets roll, hur kan de samverka?

Det finns en detaljerad arbetsgång som följs för att få igång samverkansprocessen. Samverkan består i att alla arbetar för att uppnå de gemensamt formulerade målen i handlingsplanen. Varje organisation/ aktör tar ansvar för sin del av det främjande och förebyggande arbetet i handlingsplanen.

Hur kan CTC-arbetet kopplas ihop med Malmökommissionens arbete?

CTC-arbetet är ett sätt att förverkliga delar av Malmökommissionens arbete, och ger ett svar på hur arbetet kan bedrivas.

På vilket sätt ligger CTC-arbetet i linje med det som redan görs?

Det pågår många utredningar kopplade till Malmökommissionens arbete och flera av dem synliggör behov som omhändertas i CTC.

Det låter som CTC är lösningen på allt, men social hållbarhet omfattar fler områden än vad CTC kan hantera?

CTC-arbetet löser inte alla dimensioner av social hållbarhet. Däremot har det visat sig framgångsrikt när det gäller ANDT-frågorna, det brotts- och våldsförebyggande arbetet. Arbetet är även förebyggande när det gäller depression, ångest, underprestation i skolan samt riskfyllt sexuellt beteende.

Senast ändrad: 2019-02-26 11:46