Tillsynsarbete mot illegala verksamheter

Olovliga boenden, illegala klubbar och livsmedelsfusk är bland det som avslöjats i Malmö stads särskilda trygghetssatsning tillsammans med andra myndigheter. Kommunens miljö- och hälsotillsyn, livsmedelstillsyn och bygglovsinspektion arbetar tillsammans med statliga myndigheter som Polisen, Skatteverket, Räddningstjänsten Syd och Tullen med särskilda tillslag mot misstänkt illegala verksamheter sedan sommaren 2017.  

Tillsynen har kontrollerat en rad olika verksamheter

Det som varit i fokus för tillsynen under 2018 bland annat varit oseriösa aktörer såsom illegala klubbar, oseriösa fastighetsägare, olovliga boenden, oregistrerade livsmedelsföretag, livsmedelsfusk, massagesalonger, läkemedelsförsäljning samt alkohol- och tobaksförsäljning.

Oregistrerade verksamheter ofta otillåtna

Det är viktigt att även bedriva tillsyn mot verksamheter som inte är registrerade och som är illegala för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i Malmö. Olovliga och olagliga verksamheter är ofta miljö- och hälsofarliga och motverkar hållbarhetsmålen, leder till osund konkurrens och bidrar till en upplevd otrygghet för Malmöborna. Bristande kontroll eller bristfälliga system gör att det finns stor risk att oseriösa aktörer etablerar sig på marknaden och bedriver verksamheter som inte följer gällande lagstiftning. Det finns en risk att de på sikt tränger undan seriösa aktörer.

Bakgrund till Tryggare Malmö

Tryggare Malmö har möjliggjorts genom utökat kommunbidrag från kommunstyrelsens anslag för trygghetsskapande åtgärder som förstärkte tillsynsarbetet från 2017. Miljöförvaltningen har sedan dess haft samordningsansvaret för samverkande myndighetstillsynen inom satsningen.

Tillsynsavdelningarna kan genom detta fokusera på verksamheter och branscher som normalt sett inte kan finansieras av tillsynsavgifter och som har en koppling till otrygghet och osund konkurrens. Projektet möjliggör att utveckla metoder för att på ett effektivt sätt motverka oseriösa och olagliga verksamheter, bedriva tillsyn genom kvalitativa och fördjupade utredningar samt samverka och koordinera insatser från olika myndigheter.

Att använda miljö- och hälsolagstiftningen har gett tillträde till verksamheter som annars är svåra att komma åt. Ofta är brott mot dessa tecken på större problem som varje tillsynsmyndighet var och en för sig har svårt att få bort. Men samordnat blir resultatet kraftfullt.

I Malmökommissionens slutrapport från 2013 beskrivs det dolda Malmö och vikten av att mota bort den typen av verksamheter för att uppnå en hållbar stad.

Fortsatt satsning behövs

En slutsats är också att dessa typer av verksamheter inte är unikt för Malmö utan även finns i andra städer, vilket gör att en nationell satsning skulle kunna göra stor nytta. En nationell satsning skulle kunna inkludera de statliga tillsynsvägledande myndigheterna, vilket skulle göra att de har mer riktade resurser för att möta kommunernas behov med både finansiering, relevanta vägledningar och nationella strategier.

Exempel på tillsynsarbetet 2017

  • Vid tillslag 2017 upptäcktes 58 olovliga boenden, tio olovliga rökkaféer, fyra illegala klubbar, två illegala fall av avfallsexport på Öresundsbron, 40 oregistrerade livsmedelsanläggningar.
  • Nio livsmedelsverksamheter stängdes 2017, fyra belades med förbud att sälja och fem förelades med vite.
  • Särskilt fokus på Norra Grängesbergsgatan, där nio bilverkstäder upptäcktes och registrerades, upprepade kontroller av fordonsbranschen gjordes och åtta fastigheter granskades för att reda ut vilka verksamheter de innehöll 2017.


Kontakt

Miljöförvaltningen
Tel: 040-34 35 15
E-post: miljo@malmo.se

Senast ändrad: 2018-12-12 16:58