Samverkansavtal mellan Malmö stad och polisen

folk på stortorget

Med gemensamma utgångspunkter, strukturer och prioriteringar ska kommunen och polisen arbeta för en tryggare stad. Syftet är att öka Malmöbornas upplevda trygghet och minska utsatthet för brott.

Trygg och säker stad

Överenskommelsen Trygg och säker stad 2017-2022 fastställer att Malmö stad och polisområde Malmö ska samverka inom det trygghetsskapande och förebyggande arbetet. Det är en fortsättning på och utveckling av samverkansavtalet Trygg och säker stad 2012-2016.

Polisen har primärt det brottsförebyggande uppdraget, medan det trygghetsskapande arbetet är ett bredare uppdrag som handlar om att påverka den upplevda tryggheten. Tillit, förtroende, delaktighet, social förankring och hållbarhet är några faktorer som har betydelse för den upplevda tryggheten.

Gemensamt huvuduppdrag

Huvuduppdraget för samverkansöverenskommelsen är att skapa ett tryggt och säkert Malmö genom:

 • Arbeta förebyggande
 • Samverka i enlighet med lagstiftning i verksamheterna
 • Särskilda satsningar; hantera planerade och akuta situationer

Arbetet ska följas upp genom de årliga trygghetsmätningarna som Polisen och Malmö stad gör tillsammans med brottsstatistik.

Exempel från verksamhetsplanen för 2017-2018

 • En datainsamling och en analys ska göras under 2017 som därefter ska uppdateras årligen. Datainsamlingen och analysen ska ligga till grund för gemensamma och årliga verksamhetsplaner, såväl för styrgruppens inriktning som nedbrutet på förvaltnings/lokalpolisområdesnivå.
 • Kunskapsbaserat arbete. Arbetet i samverkan ska i enlighet med Trygghets- och säkerhetspolicyn utföras genom att ”med stöd i forskning och beprövad erfarenhet, analysera bakomliggande orsaker (riskfaktorer) och förebygga eller hantera dessa.”
 • CTC. Malmö stad åtar sig att i det förebyggande uppdraget på universell preventionsnivå införa Communities that Care (CTC) i fem områden i staden. Till detta arbete görs omfattande områdesprofiler utifrån lokala risk- och skyddsfaktorer kopplade till kända problemutfall (depression och ångest, ofullständig skolgång, sexuellt riskbeteende, våld, kriminalitet och missbruk).
 • Malmö stad och polisområde Malmö åtar sig att analysera och föreslå effektiva åtgärder avseende riskgrupper; unga, unga i riskzon och unga kriminella. Det är fortsatt viktigt att kommun och polis gemensamt prioriterar insatser för att tidigt upptäcka barn och unga med riskbeteende, som befinner sig i riskmiljöer eller till exempel intresserar sig för kriminella och/eller våldsbejakande extremistiska rörelser eller nätverk. Åtagandet gäller också stöd till brottsutsatta och våld i nära relation.
 • Bromsa gängkriminalitet. Den senare tidens utveckling i staden, där allt yngre ungdomar rekryteras till grovt kriminella gäng, ska bromsas. Unga malmöbor med risk att utveckla en kriminell livsstil, och deras familjer i behov av stöd på individuell nivå, ska få det.
 • Kunskapen om orosanmälningar ska öka. Malmö stad och polisområde Malmö åtar sig att under 2017 arbeta kunskapshöjande rörande barn i fara (orosanmälningar). Kunskapshöjande insats för rutiner i enlighet med att anmäla, så att socialtjänsten tidigt får kännedom om barn och ungas situation. Uppföljning av kedjan från anmälan till insats/icke insats.
 • Malmö stad och Polisområde Malmö åtar sig att verka för att återinföra satsningen på Våga vittna. Vidare ska arbetet med att utveckla sociala insatsgrupper (SIG), arbetet med Lagen om unga lagöverträdare (LUL) och avhopparverksamheten, fortsätta.
 • Polisen åtar sig huvudansvaret för att bekämpa de kriminella nätverken, enligt polisens operativa inriktning (POI).
 • Malmö stad åtar sig att i samverkan med polis och andra aktörer verka för att nyrekryteringen till gängen minskar samt för att fortsätta utveckla arbetet med att underlätta avhopp.
 • The Group Violence Intervention. Ett exempel på en metod som av internationella forskare har bedömts som lovande är ”Pulling levers”. Metoden är en kombination av polisiärt fokus på högaktiva gängkriminella och förstärkta sociala insatser för dessa individer. Polisområde Malmö och stadskontoret åtar sig att utvärdera om den särskilda satsningen ”The Group Violence Intervention” är applicerbar i svenska förhållanden.

Medborgarlöften

Som en del i det gemensamma trygghetsarbetet arbetar polisen och Malmö stad med att öka tryggheten i de områden i Malmö där flest känner sig otrygga genom Medborgarlöften.

Senast ändrad: 2019-04-05 16:34