Så används dina uppgifter i Malmö områdesundersökning (MOMS)

Statistiska centralbyrån (SCB) har hand om utskick och insamling av svar runt Malmö områdesundersökning (MOMS), på uppdrag av Malmö stad, polisen i Malmö samt Malmö universitet.

De lämnade uppgifterna skyddas

Uppgifterna som lämnas i MOMS skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos Malmö universitet.

För att inte fråga mer än nödvändigt kommer dina svar att kompletteras med uppgifter som redan finns på SCB. Det är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, födelseland (i grupper), medborgarskap (i grupper) och delområdeskoder för Malmö.

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter
hittar du på scb.se/personuppgifter

Information om personuppgifter

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför. Malmö universitet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Malmö universitet gör.

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om begäran görs i elektronisk form, har
du rätt att få utdraget i elektronisk form.

Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Du har samma rättigheter gentemot Malmö universitet.

Numret och streckkoden är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat.

Så används de lämnade uppgifterna

Efter avslutad bearbetning av svaren avidentifierar SCB uppgifterna innan SCB överlämnar dem till Malmö universitet för fortsatt bearbetning och analys. Därefter kommer det avidentifierade resultatet att presenteras för Malmö stad och Polisen.

Uppgifterna från undersökningen kommer även att användas i forskning vid Malmö universitet för att öka kunskapen om hur vi kan skapa tryggare och mer hälsofrämjande bostadsområden.

Så presenteras resultaten

Resultaten från undersökningen sammanställs i en populärvetenskaplig rapport som offentliggörs och presenteras för allmänhet, tjänstepersoner inom Malmö stad och polisen samt för forskare. Resultaten kommer även att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. 

Senast ändrad: 2019-04-05 15:51