Extra satsningar på trygghetsskapande insatser

Fler kameror, bättre belysning och ökad renhållning. Det var några av de insatser som genomfördes eller påbörjades under 2017 för att Malmö ska bli en tryggare stad. Kommunstyrelsen avsätter extra pengar för fortsatta satsningar 2018. Det blir fokus på tillsynsarbete, städ- och trygghetspatruller och värdegrundsarbete i Malmös skolor.

Malmökärlek

 

[2018-02-12] Fortsatt satning på trygghet 2018

Tryggare offentlig miljö

Tryggheten i den offentliga miljön förbättras genom renovering av tunnlar, bättre belysning, utökad kamerabevakning samt städ- och trygghetspatruller. Insatser görs bland annat i Beijers park, Södervärn, Sofielund, Möllevången och Lindängen.

Framgångsrika städ- och trygghetspatruller

Under 2017 gjordes ett framgångsrikt arbete med städ- och trygghetspatruller i prioriterade områden i staden, i enlighet med teorin om ”Broken Windows”. Det innebär att skadegörelse åtgärdas omgående för att inte leda till mer skadegörelse – att hålla rent blir därmed ett sätt att arbeta brottsförebyggande. Satsningen får extra pengar för att bedrivas på helårsbasis under 2018.

Upprustning av Nobeltunneln

Under 2017 gjordes en upprustning av Nobeltunneln för att öka tryggheten. Tunneln invigdes i januari 2018.

Utökad nattvandring

Civilsamhället spelar en viktig roll för det trygghetsskapande arbetet i den offentliga miljön. Idag finns bland annat ett antal aktiva föreningar och grupper som nattvandrar för att öka tryggheten i olika områden av staden. Stödet till nattvandringen förstärktes under 2017.

Samverkan mot organiserad brottslighet

Särskilt fokus på tillsyn mot den illegala marknaden

Genomslaget har varit bra för det fokuserade tillsynsarbetet mot illegala klubbar, oseriösa fastighetsägare, livsmedels- och fordonsbranschen som Malmö stad gjort tillsammans med andra myndigheter under 2017 och 2018. Det har bland annat resulterat i att olovliga boenden och livsmedelsfusk har upptäckts och att olagliga klubbar har stängts.

Arbetet mot målvaktsbilar

Parkeringsövervakning Malmö tilldelades resurser under 2017 för att kunna bistå polisen i arbetet med att komma till rätta med så kallade målvaktsbilar. Arbetet fortsätter under 2018 och sprids nu till andra städer i landet. 

Samverkan mot dödligt våld (GVI)

Tillsammans med polisen prövar Malmö stad en ny metod för att bryta kriminella individers och konstellationers kriminella gärningar med särskilt fokus på dödligt våld, metoden kallas Group Violence Intervention (GVI). Läs mer på malmo.se/slutaskjut

Stärkt brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet stärktes under 2017. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen fick ett utökat stöd för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet, bland annat genom mer resurser till arbetet med unga lagöverträdare och orosanmälningar. Fokus är bland annat på att motverka nyrekrytering till gäng och underlätta för dem som vill hoppa av.

Ökat värdegrundsarbete i skolorna

Under 2018 satsar Malmö stad extra på det preventiva värdegrundsarbetet i stadens skolor för att förhindra kränkningar, våld, mobbing och radikalisering.

Drengeakademin - unga i riskzon

Inom skolan ska arbetet med unga i riskzonen utvecklas enligt den danska modellen Drengeakademin. Satsningen fick extra medel under 2017.

Räddningstjänsten Syds satsning på ungdomar

Räddningstjänsten Syd fick under 2017 stöd till sitt arbete med RISK (Räddningstjänsten i samverkan med kidsen) som syftar till att ge högstadieelever positiva vuxna förebilder.

Business Improvement District Sofielund

Arbetet som i dag bedrivs i Sofielundsområdet genom projektet BID Sofielund ska utvecklas och spridas till andra områden. Fastighetsägare Sofielund bildades 2014 på initiativ av Fastighetsägarna Syd och Malmö stad. Föreningen är öppen för alla som äger fastigheter i området, både hyreshus, lokaler och bostadsrättsföreningar. 

Tillsammans med de boende och staden och med hjälp av BID-modellen utvecklas Sofielund till en attraktiv del av Malmö, en stadsdel där alla kan känna sig trygga och stolta. BID står för Business Improvement Districts som är en modell för kommersiella fastighetsägare som vill samverka för att tillsammans satsa på och förbättra ett område. 

Senast ändrad: 2020-02-24 13:40