Safe Space Malmö

Safe Space Malmö (trygga rum) är ett samverkansprojekt som ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism och radikalisering i Malmö med omnejd.

Projektägaren är Flamman Ungdomars hus och samarbetspartners Islamakademin. Malmö stad har tillsammans med Polisen representanter i styrgruppen och medarbetare från Plattform Malmö som kommer delta i utbildningarna som anordnas inom ramen för projektet.

I korthet kommer projektet att arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism och radikalisering genom att skapa ett resurscentrum i Malmö. Centrumet ska sprida kunskap och agera stöd till Malmöbor, stadens föreningar, myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med ungdomar i riskzonen.

Parterna vill också bidra till det demokratistärkande och inkluderande arbete som Malmös föreningar och organisationer gör samt till att det skapas fler trygga miljöer - Safe Spaces - där unga kan känna sig delaktiga och öppna för dialog.

Safe Space Malmö finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden.

Safe Space Malmö är en av flera insatser och del av det bredare arbetet mot destruktiv radikalisering som görs i Malmö stad. Läs mer här

Senast ändrad: 2018-02-27 09:16