Asbest

Asbest har använts främst som isolering, fyllmedel, armering, brandskydd, alkaliskydd och bullerdämpning. Asbest återfinns bland annat runt rör, i ventilationsanläggningar, i kakelfix och kakelfog, i golvmattor och golvplattor, i "svartlim" under golvmattor och golvplattor eller som rester under nya mattor då man avlägsnat äldre mattor och plattor, som tätningsband i värmepannor, i branddörrar.

Asbest förekommer också som asbestcement (så kallad eternit), det vill säga som korrugerade och plana skivor för tak och väggbeklädnad utomhus, som ventilationskanaler och fönsterbräden med mera. Perforerade vägg- och takbeklädnader inomhus kan även de bestå av asbestcement. Asbest förekommer också i mjukfogar, ibland tillsammans med PCB.

En närmare beskrivning av vilka material som kan innehålla asbest och hur man identifierar dessa finns i skrifterna "Asbest i byggnader" och "Asbest i byggnader- så gör man". Böckerna kan beställas från FORMAS nätbokhandel, www.formas.se.
 

Hantering

Hantering av asbest ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om asbest (AFS 2006:1). Yrkesmässig asbestsanering ska ske av en ackrediterad firma före övrig rivning. Varje sanering ska anmälas till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas.
Asbest klassas som farligt avfall, kod 16 02 12*, 17 06 01* och 17 06 05*.

Senast ändrad: 2015-09-22 16:27