Asfalt

Fram till 1973 användes vägtjära i samband med vägbeläggningar. Vägtjäran som framställdes av stenkol innehåller polyaromatiska kolväten (PAH), av vilka somliga är klassade som cancerframkallande.

Vägtjära kan ofta kännas igen på att den ser kladdig ut och har en karakteristisk lukt. Identifiering i fält kan göras genom att provet sprutas med vit lösnings-medelsbaserad färg och belyses med en UV-lampa. Om det finns tjära i provet ser provet gulgrönt ut i UV-ljuset. Asfaltprov med bitumen får en blå färg. För att bestämma vilken halt PAH förekommer i krävs en laboratorieanalys.

Hantering

För bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära [17 03 01*] gäller enligt Naturvårdsverket följande:

"Om halten i avfallet av indikatorsubstanserna USEPA 16 PAH är mindre än 300 ppm eller halten av USEPA 7 PAH är mindre än 100 ppm så får avfallet i normalfallet  klassas som icke-farligt (de cancerframkallande egenskaperna antas vara mer avgörande för klassningen än de ekotoxiska / miljöfarliga egenskaperna)."

Senast ändrad: 2020-04-27 14:52