Avloppsrör och vattenlås

I avloppsrör och vattenlås kan det ha samlats stora mängder föroreningar. Oftast krävs att byggnaders och avloppsrörs historiska användning utreds inför eventuell provtagning och sanering. Föroreningar och ämnen som särkilt bör uppmärksammas är metaller som kvicksilver, silver, bly och kadmium. Verksamheter som ofta kräver mer resurser och extra uppmärksamhet är exempelvis skolor, sjukhus, tandläkarmottagningar, industriverksamheter och laboratorier.
 

Hantering

Högtrycksspolning av avloppsrör och sugning av vattenlås är det vanligaste sättet att åtgärda förorenade avloppssystem. Ibland måste dock rör demonteras och avlägsnas och behandlas som farligt avfall. Förorenade avloppssystem bör åtgärdas tidigt i en riv- och ombyggnadsfas, för att minska risken för att något oförutsett inträffar.

Så fort du upptäcker att avloppssystemet innehåller föroreningar som till exempel kvicksilver eller andra miljöskadliga ämnen ska du upplysa miljöförvaltningen. Upplysningen ska följas av en anmälan om efterbehandlingsåtgärd i god tid innan åtgärder sätts igång.
 
I kvicksilverförorenade avloppssystem är kvicksilverhalten ofta så hög att både rören och slammet/spolvattnet klassas som farligt avfall, kod 17 09 01* respektive 20 01 21*.

Koder med * innebär att det är miljöfarligt avfall.

Senast ändrad: 2018-12-03 15:38