Batterier

Inom bygg- och rivningsarbete förekommer batterier främst som inbyggda batterier i elektriska utrustningar och installationer, backup-batterier för reservkraft, larm och belysning och små batterier för handverktyg och apparater.

Hantering

Alla batterier ska samlas in. Kasserade batterier och kasserade varor med inbyggda batterier ska samlas i en separat behållare. Blybatterier och öppna nickel-kadmiumbatterier ska förvaras i syrafasta behållare.

Apparater med inbyggda batterier hanteras som elavfall.

Batterier som innehåller bly, kadmium eller kvicksilver är klassade som farligt avfall, avfallskod 16 06 01*, 16 06 02* respektive 16 06 03*. Alkaliska batterier och andra batterier utan dessa farliga ämnen har avfallskoderna 16 06 04 respektive 16 06 05 och är inte klassade som farligt avfall. Osorterade batterier och ackumulatorer klassas som farligt avfall med avfallskod 20 01 33*.

Kod med * betyder att det är miljöfarligt avfall.

Senast ändrad: 2018-12-03 16:00