Blåbetong

Lättbetong och gasbetong kallas även blåbetong på grund av att materialet har en blågrå/blå färg. Blåbetong består av alunskiffer som innehåller uran, som avger gammastrålning och radon. Materialet har använts främst som mellanväggar, men även som bjälklag och bjälklagsfyllning i hus byggda mellan 1929-1975.

Blåbetong klassas inte som farligt avfall.

Hantering

Blåbetong ska inte återanvändas till nya byggnader. Det föreligger dock inga hinder från miljösynpunkt att utnyttja den som fyllnadsmaterial på platser som inte ska bebyggas till exempel i bullervallar och cykelbanor.

Senast ändrad: 2018-12-03 15:21