Blyföreningar

Blyföreningar återfinns exempelvis som stabilisator i plaster, till exempel i PVC-baserade mattor och tapeter, i färg, fogmassor och kablar för att förhindra nedbrytningsprocessen. Som namnet antyder innehöll den röd/orangea färgen blymönja en blyförening. Den användes på utvändiga stålkonstruktioner. Bly är också vanligt förekommande i äldre vit färg för till exempel fönstermålning. Bly förekommer även som färgämne i  till exempel äldre avloppsrör av plast.
 

Hantering

I de fall det uppkommer blästersand, slipdamm och färgskrap som innehåller blyföreningar ska det klassas och tas omhand som farligt avfall, avfallskod 12 01 16*, 12 01 20*/08 01 17* respektive 08 01 17*. Trä målat med blyfärg kan brännas på samma sätt som annat målat trä i godkänd anläggning. Om det uppkommer stora mängder plåt och metaller målat med blymönja, kontakta skrotgården för att kontrollera hur de vill ha metallen levererad.

I AFS 1992:17 ställer Arbetsmiljöverket krav på skyddsåtgärder, kontroll av luftföroreningar och eventuella medicinska kontroller vid arbete med material innehållande blyhalter över 1 procent.

Koder som innehåller * innebär att det är miljöfarligt avfall.

Senast ändrad: 2013-01-30 15:10