Bromerade flamskydd

Bromerade flamskyddsmedel är långlivade och upplagras i näringskedjan. Bromerade flamskyddsmedel är ett av många miljöstörande ämnen i PVC som bidrar till att återvinning av PVC bör ifrågasättas, se PVC.

Bromerade flamskyddsmedel kan finnas i isolerskivor av:

extruderad polystyren (XPS). XPS-skivor används under järnvägar, vägar och i marken som fuktspärr och frostskydd och tillverkas bl a av Dow Chemicals och Nordic Foam. Vanliga plattor är Styrofoam (ljusblå), Ecoprim (rosa) och Jackofoam (lila). Skivor från Finnfoam är vita och de tyska från BASF är gröna. Ljusblå, rosa och lila skivor tillverkade efter 1999 innehåller inte bromerade flamskyddsmedel.

expanderad polystyren (EPS). EPS är vit och de flamskyddade skivorna har bland annat använts som fasadisolering i putsade fasader.

polyuretanplast (PUR) vilka som regel är gula.

Isolerskivor med bromerade flamskyddsmedel ska inte användas inom miljöanpassat byggande för Malmö stad.

Bromerade flamskyddsmedel kan vidare återfinnas i importerade och äldre plaströr, plastprodukter som fläktar och kanaler, färdigisolerade kopparrör, sladdar och liknande plastprodukter, elprodukter, olika typer av ytskikt för golv och väggar och textilier.

Det kan vara svårt att veta om det finns flamskyddsmedel i en viss produkt. Plaster kan ibland vara märkta FR, vilket står för Flame Retarder (flamskydd).

CFC och HCFC har använts som blåsmedel och isolerande gas i isoleringar av PUR och XPS fram till 1997 då förbud mot användningen trädde i kraft. Se även Isolering innehållande CFC och HCFC.

Hantering

XPS-skivor och PUR-isolering som innehåller CFC eller HCFC ska hanteras som farligt avfall, kod 17 06 03*, se även Isolering innehållande CFC och HCFC.
Elavfall ska lämnas till en godkänd förbehandlingsanläggning.
Övriga material som du misstänker kan innehålla bromerade flamskyddsmedel ska brännas i en anläggning som kan och får ta emot sådant material.

Koder med * innebär att det är miljöfarligt avfall.

Senast ändrad: 2018-12-03 16:15