Elavfall

Elprodukter finns dels som fasta elektriska installationer i byggnader, som maskiner och utrustningar för yrkesbruk inom till exempel industrin och dels som apparater och utrustningar som tillverkats för att normalt användas i hushåll.

Elprodukter kan innehålla ämnen som kvicksilver, bly, kadmium, PCB, oljor, batterier, asbest och  bromerade flamskyddsmedel. Vad en elprodukt innehåller kan vara svårt att avgöra. Inget elavfall får därför återvinnas, fragmenteras, förbrännas eller deponeras innan det har förbehandlats i en anläggning som uppfyller Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:10 om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter.

Endast en godkänd förbehandlingsanläggning kan klassa elavfallet som sanerat.

Hantering

Elavfallet ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Elavfallet ska även hanteras varsamt så att produkterna går att demontera och inga miljöskadliga ämnen läcker ut. Elavfallet klassas som farligt avfall, kod 16 02 13*, 20 01 35* och ska lämnas till en godkänd mottagare av farligt avfall eller godkänd förbehandlingsanläggning för elavfall.

Lämna inte elavfall till mottagare som inte kräver elavfallet i särskild fraktion.

I de fall det finns stor risk att känsliga elavfallsprodukter kan gå sönder i hanteringen, främst kvicksilver i glasampuller, kan produkterna i vilket kvicksilvret finns demonteras på plats och produkterna tas omhand separat. Efter att kvicksilvret demonterats ska kvarvarande elavfall skickas till förbehandling.

Elavfall är stöldbegärligt! Förvara därför elavfallet inlåst/oåtkomligt för obehöriga.

Se även Små olje- och PCB-kondensatorer, Kabel och Strålkällor.

Producentansvarsprodukter kan lämnas enligt anvisningar från Elkretsen. Av förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter framgår det för vilka produkter och när producenterna ansvarar. Producenternas ansvar för belysningsarmaturer som tillverkats för att användas i hushåll och glödlampor regleras i förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer.

Senast ändrad: 2018-12-03 15:52