Fogmassor

Mjukfogar används för tätning och för att ta upp rörelser i materialet. Mjukfogar återfinns exempelvis mellan betongelement, runt balkonger, dörrar och fönster, glaspartier och broar. Framförallt mellan 1956-1973 användes elastiska fogmassor med PCB. Äldre fogmassor kan även innehålla till exempel ftalater, blyföreningar, asbest och klorparaffiner.

Hantering

Fogmassor som innehåller PCB ska saneras. Det är viktigt att tänka på att intilliggande material kan vara förorenat av PCB. Saneringen är en efterbehandlingsåtgärd som ska anmälas till miljöförvaltningen innan arbetet påbörjas.  
 
Fogmassa som innehåller PCB samt intilliggande förorenat material klassas som farligt avfall, kod 17 09 02*. Fogmassa som innehåller asbest klassas som farligt avfall, kod 17 06 05*. Övriga fogmassor ska hanteras som organiskt material och kan brännas i godkänd anläggning. Deponering är inte önskvärt då det finns risk för urlakning av mjukgörare såsom ftalater och klorparaffiner.

Koder med * innebär miljöfarligt avfall.

Senast ändrad: 2018-12-03 15:32