Förorenad mark och byggnad

Malmö har historiskt haft många industrier och verksamheter som orsakat markföroreningar. Den vanligaste typen av föroreningar är oljor, polyaromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller. Historiska utredningar och därefter provtagningar krävs oftast inför markarbeten. Markföroreningar orsakas inte bara av industriverksamheter utan kan också orsakas av mindre källor till exempel läckande transformatorer, tankar och avloppsrör.

Inte bara marken utan även byggnader kan vara förorenade, exempelvis hus med PCB-fogar, halkfria PCB-golv, kontaminerade avloppsrör och oljeföroreningar som trängt igenom till exempel pannrumsgolvet.

Industrier, verkstäder, tandläkare, laboratorier, bil- och metallskrotar, värme-, kraft- och transformatoranläggningar är exempel på pågående verksamheter som riskerar att i dagsläget förorena mark och byggnader.

Hantering

Om man upptäcker och identifierar föroreningar som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön har du som ägare eller brukare av en fastighet, skyldighet, enligt 10 kapitlet, paragraf 9 i miljöbalken, att genast upplysa miljöförvaltningen.

Efterbehandling av sådana föroreningar kräver en anmälan, enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.
Anmälan ska lämnas till miljöförvaltningen minst sex veckor innan påbörjad åtgärd. För fogar och halkskyddade golv som innehåller PCB gäller dock tre veckor (enligt 18 § förordningen om PCB (2007:19)).

I kvicksilverförorenade avloppssystem är kvicksilverhalten ofta så hög att både rören och slammet/spolvattnet klassas som farligt avfall, kod 17 09 01* respektive 20 01 21*.

Fogmassa som innehåller PCB samt intilliggande förorenat material klassas som farligt avfall, kod 17 09 02*.

Om oljekontaminerad betong, förorenad jord och liknande avfall ska klassas som farligt avfall eller inte beror på vilka miljöfarliga ämnen som finns i avfallet och i vilka halter dessa förekommer. Exempel på avfallskoder som skulle kunna vara tillämpliga är kod 17 01 06* och 17 05 03*.

Senast ändrad: 2018-12-03 15:58