Kabel

De flesta kablar innehåller metaller, främst koppar och aluminium. Höljet är oftast av plast men finns med blymantlad ut- eller insida. Plasthöljet kan innehålla mjukgörare, flamskyddsmedel och bly tillsatt som stabilisator. Kadmium kan förekomma i röd larmsignalkabel. Äldre kabel kan innehålla olja, ibland med tillsats av PCB, tjäror och andra farliga ämnen.

Kabel är stöldbegärligt! Förvara därför kabelavfall inlåst/oåtkomligt för obehöriga.

Hantering

Äldre metallomspunna jord- och matarkablar, oljehaltiga kablar och andra kablar som kan innehålla farliga ämnen klassas som farligt avfall, kod 17 04 10*, och ska hållas skilda från övrig kabel. Övrig kabel klassas som 17 04 11. Den kan skickas till en godkänd kabelgranulerare eller till en metallskrot som får hantera elavfall.

Senast ändrad: 2018-12-03 15:24