Kvarlämnade kemikalier

I samband med inventering eller ombyggnation kan man, i förråd och lagerutrymmen, hitta kvarlämnade kemikalier av olika slag. Det kan vara till exempel färg, lim, rengöringsmedel, ogräs- och bekämpningsmedel, olja, fett, syra och lösningsmedel som lacknafta, thinner, bensin och penseltvättsrester.

Hantering

Det krävs kunskap för att packa och omhänderta kvarlämnade kemikalier på rätt sätt inför transport. Samla allt funnet material på en plats och anlita professionell kunskap för omhändertagandet. Tänk på att lagra kemikalierna så att de inte är åtkomliga för obehöriga och inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken.

Kemikalierester klassas ofta som farligt avfall, till exempel kod 15 01 10*, 16 05 07*, 16 05 08*, 20 01 13*. Man kan få viss vägledning genom märkningen av produkten. Mycket förenklat kan man säga att sådana varor och beredningar som måste märkas med symbol för fara, till exempel frätande och giftigt eller med annan information om att de är farliga, blir farligt avfall när de kasseras.

Se även Kemikalierester.

Senast ändrad: 2010-02-26 15:54