Kemikalierester

Vid renovering och byggande kan det uppkomma rester av färg, lack, lim, olja och liknande kemikalier.

Hantering

Tänk på att lagra kemikalierester så att de inte är åtkomliga för obehöriga och inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken.

Kemikalierester klassas ofta som farligt avfall, till exempel kod 15 01 10*, 16 05 07*, 16 05 08*, 20 01 13*. Säkerhetsdatabladet kan ge vägledning om hur avfallet ska hanteras. Om det inte står där bör leverantören kunna hjälpa till. Informationen om hur produkten ska märkas kan också ge vägledning. Mycket förenklat kan man säga att sådana varor och beredningar som måste märkas med symbol för fara, till exempel frätande och giftigt eller med annan information om att de är farliga, blir farligt avfall när de kasseras.

Tomma förpackningar kan lämnas som förpackningsavfall. Om förpackningen innehållit något som ska märkas mycket giftigt, giftigt, miljöfarligt eller starkt frätande ska förpackningen dock klassas som farligt avfall oavsett resthalter i förpackningen.

Se även Kvarlämnade kemikalier.

Senast ändrad: 2010-02-26 15:53