Olja

Olja förekommer i exempelvis hisshydraulik, ventilationsregulatorer, små och stora kondensatorer, transformatorer, elektriska radiatorer, förvärmningsaggregat, påfyllningsrör och oljecisterner (diesel, eldningsolja). Oljerester kan uppkomma vid underhåll av maskiner och fordon som används på en byggarbetsplats. Beträffande oljehaltiga kablar se Kabel.

Hantering

Oljehaltiga produkter ska tas omhand som farligt avfall. Maskiner och utrustningar som på byggarbetsplatsen töms på olja kan materialåtervinnas om de är tillräckligt rena. Är det elavfall ska det lämnas vidare till en godkänd mottagare, se Elavfall.

PCB-analyser ska göras på olja från större transformatorer och kondensatorer. Om oljans innehåll är okänd ska försiktighetsprincipen gälla, det vill säga oljan klassas som PCB-olja.

Alla typer av oljeavfall, utom de ätliga, klassas som farligt avfall enligt kapitel 13 i avfallslistan. Detta gäller även oljefilter, oljeindränkta trasor och liknande avfall.

Senast ändrad: 2018-12-03 15:49