PVC

Polyvinylkloridplast (PVC) förekommer som hård PVC, till exempel avloppsrör, hängrännor, elinstallationsrör och plastlister och som mjuk PVC, till exempel golvmattor och tapeter. PVC innehåller klor och kan även innehålla stabilisatorer som bly-, zink-, kadmium- och tennföreningar, mjukgörare och flamskyddsmedel.

Hantering

PVC är en problematisk produkt eftersom den innehåller hälsoskadliga och miljöstörande ämnen. Det finns inte någon riktigt bra metod att ta hand om PVC-avfall.

Materialåtervinning är generellt att föredra framför förbränning och deponering av avfall men det är tveksamt om det är lämpligt att materialåtervinna PVC. Om man inte använder en återvinningsmetod där farliga ämnen avskiljs och tas omhand så innebär materialåtervinning av PVC en risk för att de hälsoskadliga och miljöstörande ämnena hamnar i nya produkter. Det handlar om ämnen som inte längre tillsätts eller som man idag försöker undvika, som kadmium, bly och DEHP.

Förbränning är ett sätt att ta tillvara energiinnehållet i avfallet. Förbränning av PVC kan ge upphov till utsläpp av dioxiner och tungmetaller och medföra korrosionsproblem i anläggningen. Därför är det viktigt att PVC endast förbränns i en avfallsförbränningsanläggning som får och kan hantera sådant material och att mottagaren kontaktas före leverans av större mängder PVC-avfall.
Deponering ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt. Att lägga PVC på deponi innebär dessutom risk för utläckage av farliga ämnen och utsläpp av dioxiner i samband med deponibränder.

Malmös stads rekommendation är att PVC ska undvikas som byggmaterial.

Senast ändrad: 2018-12-03 16:07