Skadedjurs- och svampangripet virke

Skadeinsekter, till exempel husbock och hästmyror, kan angripa virket i byggnader. Det förekommer också att byggnader drabbas av hussvamp. Det är viktigt att insekter och hussvamp inte sprids vidare i samband med rivning och ombyggnation. Materialinventeringen som görs före rivning ska därför omfatta även skadeinsekter och hussvamp.

Virke kan vara behandlat med insekticider eller fungicider, till exempel Lindan (hexaklorcyklohexan) och PCP (pentaklorfenol). Ofta går det varken att se eller känna på lukten om virke eller konstruktionsdelar är behandlade. Se även Impregnerat virke.

Hantering

Skadedjurs- och svampangripet byggmaterial ska brännas. Ohyra och virkesförstörande insekter i en byggnad som ska rivas ska utrotas, enligt Plan- och byggförordningen Förbränning av impregnerat virke kan ge utsläpp av miljöfarliga ämnen.

Träavfall som kan innehålla organiska halogenföreningar (behandlat med till exempel PCP eller Lindan) får endast förbrännas i en anläggning som uppfyller förordning och föreskrifter om avfallsförbränning.

Senast ändrad: 2018-12-03 16:08