Strålkällor

Radioaktiva strålkällor finns i joniserande rökdetektorer och brandvarnare. Rökdetektorer ingår i automatiska brandlarmanläggningar för industrier, offentliga lokaler etc. Brandvarnare är en batteridriven konsumentartikel för bostäder.
Tekniska utrustningar inom industri, forskning och sjukvård kan också innehålla radioaktiva strålkällor. Det krävs tillstånd från Statens Strålskyddsinstitut, SSI, att inneha och använda utrustningar innehållande radioaktiva strålkällor, Strålskyddslagen (SFS 1988:220). I samband med avyttrande av dessa utrustningar ska SSI meddelas.

Hantering

Kasserade rökdetektorer och brandvarnare räknas som elavfall enligt förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Rökdetektorer och brandvarnare ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall.

För rökdetektorer och brandvarnare som tagits i bruk före 13 augusti 2005 har leverantören en skyldighet att vid nyköp ta emot lika många kasserade. I de fall rökdetektorer och brandvarnare ska kasseras utan att nya köps kan dessa lämnas till leverantören eller till mottagare av elavfall eller mottagare av farligt avfall.
Rökdetektorer och brandvarnare som köpts efter den 12 augusti 2005 kan alltid lämnas tillbaka till leverantören oavsett om nya köps eller inte.
Avfallet klassas som farligt avfall, kod 16 02 13*, 20 01 35*.

Sysav tar nästan emot alla former av avfall men kan inte ta emot radioaktiva avfall. För radioaktivt avfall, kontakta SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten tel 08-799 40 00.

Senast ändrad: 2018-12-03 16:32