Kreosotimpregnerat virke

Kreosot, en oljig brun tjockflytande vätska, framställs genom destillation ur trä- och stenkolstjära och innehåller ett stort antal polyaromatiska kolväten (PAH), av vilka somliga är klassade som cancerframkallande. Vidare ingår bl a fenoler och kvävebaser. Kreosot förekommer främst i telefonstolpar och järnvägsslipers men kan även finnas i äldre byggnadsdelar.

Trä som behandlats med kreosot före den 18 oktober 1976 får saluföras på andrahandsmarknaden för återanvändning enligt (KIFS 2003:1). Detta gäller endast under förutsättning att det inte är farligt avfall enligt avfallsförordning (2001:1063). Kreosotimpregnerat virke får inte användas i byggnader, i leksaker, på lekplatser, i parker och trädgårdar samt i anläggningar för friluftsliv där det finns risk för upprepad hudkontakt, behållare för odling med mera.

Hantering

När kreosotimpregnerat virke blir avfall blir det i de allra flesta fall farligt avfall på grund av att ämnet kreosot är klassificerat som cancerframkallande, haltgräns 0,1 procent. Förbränning av kreosotbehandlat virke kan ge utsläpp av miljöfarliga ämnen.

Kreosotimpregnerat virke ska förbrännas i en anläggning som får förbränna sådant material.

Senast ändrad: 2017-12-08 14:43