Zink

Zink finns bland annat som takplåt, fasadplåtar och zinkgalvaniserad plåt och som diskbänkar.

Zink är liksom de flesta metaller mycket giftig för vattenlevande organismer, lättrörlig i mark samt ackumuleras i ekosystemet. I Malmö är zinkhalterna förhöjda i mark och grundvatten.

Hantering

Metallisk zink kan materialåtervinnas.

Malmös stads rekommendation är att zink ska undvikas i vattenledningssystem, som material i tak, fasadplåt och stuprör.

Senast ändrad: 2018-12-03 16:14