Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Domstolar för bygglov

Ett bygglov är ett överklagningsbart beslut. Numera finns det speciella domstolar som bara handlägger ärenden inom miljö- och samhällsbyggnad.

Länsstyrelsen

Om ett bygglov överklagas skickas överklagan först in till stadsbyggnadskontoret. Överklagan kommer sedan tillsammans med bygglovets handlingar att skickas till länsstyrelsen som gör en prövning om beslutet är rätt eller felaktigt. Länsstyrelsen fattar ett skriftligt beslut. När det har fattats skickas det till parterna i ärendet och till den kommun vars beslut har överklagats. Beslutet fattas ofta av två jurister där den ena är beslutsfattare och den andra föredragande.  I beslutet kan förutom jurister andra sakkunniga inom Länsstyrelsen delta. Länsstyrelsens beslut kan överklagas.

Mark- och miljödomstolen

Skåne tillhör mark-och miljödomstolen som är en del av Växjö tingsrätt. När ett ärenden prövas hos domstolen är det lagfarna domare som dömer tillsammans med tekniska råd och i vissa mål med hjälp av särskilda ledamöter. De tekniska råden, som är anställda vid domstolen, har teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. De särskilda ledamöterna tillför sakkunskap inom det område som målet eller ärendet gäller. Mark- och miljödomstolens domslut kan överklagas.

Mark- och miljööverdomstolen

Domstolen är en avdelning inom Svea hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar . I de flesta fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning. Om Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast. 

Mark- och miljööverdomstolens avgöranden i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol kan normalt sett inte överklagas till Högsta domstolen.