Publicerad 2018-12-21 11:00

Senast uppdaterad 2019-07-08 13:53

Ändringar i plan- och bygglagen, och plan- och byggförordningen, från den 1 januari 2019

Från och med den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.  Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, förhands-besked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för hand-läggningen överskrids samt förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas. 

Det införs även nya regler om skriftlig information som byggnadsnämnden ska skicka till sökanden eller anmälaren. De nya reglerna gäller för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som inkommer till byggnadsnämnden från och med 1 januari 2019.

Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor.

Lagändringen innebär att tidsfristen istället börjar löpa den dag då ansökan eller anmälan kom in till byggnadsnämnden eller den senare dag då sökande eller anmälaren kom in med ytterligare underlag på eget initiativ. Om byggnadsnämnden har förelagt om att avhjälpa brister i ansökan inom tre veckor från den dag då ansökan eller anmälan eller ytterligare underlag på sökandes eller anmälarens egna initiativ kom in till byggnadsnämnden, räknas tiden istället från den dag då bristerna i ansökan har avhjälpts av sökanden