Publicerad 8 juli 2019

8 juli 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Kungörelse, underrättelse och delgivning

Under bygglovsprocessen finns det en hel del formalia som ärendet behöver gå igenom innan bygglovet är klart för beslut.

Kungörelse

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel en kort text i en dagstidning.

Syftet med kungörelsen är att redan i bygglovsskedet nå alla dem som berörs av ett ärende eller ett bygge, så att de kan framföra sina synpunkter eller överklaga.

Underrättelse och grannehörande

Om en bygglovsansökan innehåller avvikelser från fastighetens detaljplan så utförs ett så kallat grannehörande. Ett grannehörande innebär att grannar eller andra sakägare som berörs av åtgärden informeras och får möjlighet att yttra sig.

Delgivning

Delgivning är ett samlingsbegrepp för olika metoder som domstolar och andra myndigheter kan använda för att skicka eller lämna handlingar till dem som berörs av ett ärende.

När delgivning sker för bygglov och förhandsbesked får den som delges en kopia av själva beslutet om lov eller förhandsbesked samt en upplysning om hur man går tillväga om man vill överklaga beslutet.

Sakägare

Begreppet sakägare i Plan- och bygglagen är komplext och svårtillämpat. Vem som är sakägare får bedömas bland annat utifrån byggåtgärdens art och omfattning samt förhållandena på platsen.

Är du intresserad av att läsa mer om kungörelse och delgivning inom bygglovsprocessen hittar du mer information i Boverkets kunskapsbank.