Publicerad 25 juli 2019

25 juli 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Tillsyn inom bygglov

Stadsbyggnadskontoret och stadsbyggnadsnämnden hanterar inte bara samhällsplanering inom sitt uppdrag. Stadsbyggnadsnämnden via stadsbyggnadskontoret är också en viktig tillsynsmyndighet inom samhällsbyggnad.

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att brister och överträdelser ska rättas.

Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden. Men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.

Mer information om Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Olägenhet

För att kommunen ska utföra tillsyn krävs det att olägenheten bedöms vara av betydande besvär för den som klagar. Av rättspraxis framgår det att det krävs en hel del för att växtlighet ska anses utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. Skuggning av tujahäck har exempelvis inte ansetts vara en betydande olägenhet för granne (MÖD 2012-10-30, mål nr P 4796-12) och inte heller träd som skuggade och spred löv i grannes trädgård (MÖD 2015-04-30, mål nr P 9750-14).

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Bestämmelserna om obligatorisk ventilationskontroll i PBL preciseras och konkretiseras i Boverkets föreskrifter, OVK. Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader.

Hiss

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk. Kraven preciseras i Boverkets föreskrifter. På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.