Dp 5408, fastigheten Toarp 2:14

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Toarp 2:14 m.fl. i Oxie. Under granskningstiden 1 mars – 18 mars 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta, och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet en fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:


• Möjlighet att bygga cirka 25 stycken 1 ½ vånings småhus i en sluttning upp från N P Skölds väg.
• Bebyggelsen samlas kring ett generöst gemensamt rum för angöring, aktiviteter och grönska. Mot söder får området en bestämd kant mot det obebyggda fältet mot Toarps Ekoby.
• Angöring sker via N P Skölds väg.
• Hantering av dagvatten för att förhindra översvämningar med anläggningar inom planområdet och fördröjning vid Toarpsbäcken i Oshögaparken.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom det gäller en bostadsbebyggelse med begränsad omfattning.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planens omfattning är begränsad.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 1 mars– 18 mars 2019 kan du som berörs
av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2019-02-28 08:47