Dp 5440, fastigheten Abborren 2

Detaljplan för fastigheten Abborren 2 m.fl. i Hamnen

Senast 2018-03-30 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 9 mars – 30 mars 2018 lämna eventuella synpunkter.

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@ malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Planförslaget finns även tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:
• Utbyggnad med bostadsbebyggelse och möjlighet till kontor och vårdboende med byggnadshöjd mellan 21,0 meter och 31,5 meter i ett till stora delar slutet kvarter.
• Förslaget gör det möjligt att bygga ca 280 lägenheter.
• På bottenplan ska verksamheter finnas ut mot de strategiska hörnlägena. En nätstation
placeras i planområdets nordöstra del.
• Parkering sker under mark i ett underjordiskt garage med infart från planområdets sydvästra del.
• Det gamla Limhamnsspårets sträckning behålls som ett siktstråk genom kvarterets norra del.
• Citadellsvägen omvandlas till gata på fotgängares villkor.

Del av fastigheten Abborren 2 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 mil-jöbalken eftersom detaljplanen inte bedöms strida mot berört riksintresse för kustzon. Föreslagen markanvändning är förenlig med översiktsplanen och Länsstyrelsens över denna. Frågeställningar så som buller, luftkvalitet och risker för översvämning som i aktuell plan kan tänkas påverka människors hälsa och säkerhet har lyfts fram, beaktats och konsekvensbeskrivits i planbeskrivningen för aktuell plan med föreslagen markanvändning.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 10 november – 1 december 2017. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbygg-nadskontoret i samrådsredogörelsen.

Senast 2018-03-30 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: 2018-06-08 11:05