Dp 5513, kvarteret Stensjön och Delsjön med flera

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för kvarteret Stensjön och Delsjön i Bellevuegården. Under samrådstiden 6 april till 4 maj 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för fler bostäder i Bellevuegårdens östra del genom tillägg av nya byggrätter. Syftet är också att möjliggöra ändamålsenliga lokaler för skola och förskola som redan finns i området samt säkra att verksamhet för vård av äldre är möjlig inom området.

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att möjliggöra ett mer sammanhållet Bellevuegården och med mer varierad bebyggelse inom området. Förslaget innebär att Bellevuegården kopplas samman bättre med sin omgivning genom att tillkommande bebyggelse har framsidor med entréer mot Stensjö- och Delsjögatan och Lorensborgsgatan.

Förtätningen ska ske i samklang med att bevara en bilfri boendemiljö och upplevelsen av ett grönt bostadsområde med plats för barns lek och behov av rörelse. Detaljplanen möjliggör bebyggelse i tre till tio våningar i form av sex nya flerbostadshus, ett kringbyggt kvarter och fyra längor radhus. Förslaget visar ca 260 nya lägenheter och 24 radhus. Möjlighet till påbyggnad med en våning vid gavlarna på de befintliga högre skivhusen medges i nu gällande plan och föreslås bekräftas i planförslaget. Påbyggnader skulle ge ytterligare ca 60 lägenheter. Detaljplanen möjliggör nya lokaler för befintlig skola och förskola inom två nya byggrätter. Dessa kan enligt planförslaget nyttjas till bostäder om inte skola eller förskola skulle förverkligas.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom detaljplanen innebär att mark som idag nyttjas till markparkering omvandlas till byggnad och bostadsgård. Förtätning sker också på bostadsgårdarna men sammanlagt förväntas planen inte innebära en ökning av hårdgjorda ytor i området. Planområdet har god kollektivtrafikförsörjning och ligger direkt vid cykelvägnätet.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 6 april till 4 maj 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Fram till den 4 maj ställs planförslaget med en modell över området ut på Bellevuegårdens bibliotek och MKB:s områdeskontor på Stensjögatan 42 .

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Har du frågor eller funderingar

Har du frågor eller vill diskutera planförslaget med våra planhandläggare, kan du kontakta oss via melj stadsbyggnadskontoret@malmo.se. Vill du prata med oss, ringer vi gärna upp dig. Meddela då ditt telefonnummer i mejlet.

Planprocessen

Beslut om planuppdrag fattades vid stadsbyggnadsnämndens möte 2016-12-15. Reservation lämnades av Moderaterna och Liberalerna.
Förslag till beslut om samråd återremitterades vid stadsbyggnadsnämndens möte 2019-12-12. Reservation lämnades av Socialdemokraterna och Liberalerna.

Vid stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-03-26 om att låta planförslaget gå ut på samråd lades till ett beslut om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i det fortsatta arbetet med planen säkerställa att intentionen med takvariation uppfylls. Sverigedemokraterna har reserverat sig och Västerpartiet har lämnat särskilt yttrande mot stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd. Reservationer/yttrande finns bilagda.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handling-arna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2020-04-06 14:33