Dp 5523, Sallerup 180:21

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för Sallerup 180:21. Under samrådstiden 4 februari 2019 – 8 mars 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet en fastighetsförteckning.

  • Syftet med detaljplanen är att planera för ett nytt verksamhets-område i Hemgården. Syftet är också att pröva ett nytt sätt att utnyttja marken effektivt och ta hand om mötet mellan verksamhetsområdet och kommande blandad stadsbebyggelse i närområdet.
  • Större tomter för exempelvis huvudkontor med lager planeras närmast Yttre Ringvägen. I en zon innanför dessa planeras för mindre, icke störande verksamheter. En ny trafikanslutning byggs från Sallerupsvägen.
  • Nya gröna stråk, en grannskapspark och ett mindre koloniområde planeras för att föra in nya gröna kvaliteter både för verksamma i området och boende i nästa skede.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom den främsta påverkan beräknas utgöra ökad trafik samt buller från denna. En bullerutredning utförs i planarbetet.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 4 februari 2019 – 8 mars 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samråd

Senast ändrad: 2019-02-08 14:12