Dp 5538, fastigheten Vesslan 14

Granskning av detaljplan för fastigheten Vesslan 14. Under granskningstiden 24 juli – 13 september 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: sam-rådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget gör det möjligt att uppföra bostadsbebyggelse i fem till åtta våningar med centrumverksamhet i bottenvåningen.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken. Motivet till detta ställningstagande är att ett genomförande av planen har en be-gränsad miljö- och omgivningspåverkan. Detaljplanen medger inte användning för verk-samhet som kräver tillstånd enligt 9. kap miljöbalken. Området berör inte något Natura 2000-område eller någon annan skyddad, särskilt värdefull eller känslig natur- eller kul-turmiljö. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka luft- och vattenkvaliteten på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överskridas eller att möj-ligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten försvåras. Genomförandet av de-taljplanen försvårar vidare inte möjligheten att genomföra gemensam miljölagstiftning, och innebär inga risker för människors hälsa.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 24 juli – 13 september 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2019-07-24 12:53