Dp 5546, del av fastigheten Hyllie 165:61

Detaljplan för södra delen av Holmastan inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. i Hyllie.

Senast 2017-11-13 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt bebygga planområdet med ca 550 lägenheter med lokaler i bottenplan, radhus, parkeringshus samt en förskola med 80 förskoleplatser.

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.
Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter på förslaget skickas till epostadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2017-11-13 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: 2018-06-08 11:02