Dp 5546, del av fastigheten Hyllie 165:61

Granskning av detaljplan för södra delen av Holmastan inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.. Under gransknings-tiden 16 januari – 13 februari 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i tre till sju våningar. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 680 bostäder. Detaljplanen medger också parkeringshus, centrumverksamheter, kontor och förskola.

Planens genomförande innebär att Pildammsvägen byggs om till en mer stadsmässig gata. Påskliljegatan byggs om och förlängs österut och kopplas på Pildammsvägen. Holmavångsvägen och befintlig bussgata ersätts av en ny gata. Inom planområdet tillkommer också nya lokalgator och ett mindre parkstråk.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 16 januari – 13 februari 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskning

Senast ändrad: 2020-01-17 14:07