Dp 5554, del av fastigheten HAMNEN 21:149

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten HAMNEN 21:149 i Hamnen. Under samrådstiden 12 mars - 15 april 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning och kvalitetsprogram.
Planförslaget grundas på ett planprogram för Varvsstaden, Pp 6030, som godkändes 2011.

Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten till parkeringshus, centrumverksamhet samt bostäder i befintlig byggnad samt nya byggnader med bostäder och centrumverksamheter.

Planförslaget möjliggör skapande av två parker samt ger förutsättningar för bryggor samt en gång- och cykelbro över hamnbassängen. I planområdets södra del tilllåts överbyggnad av park för att möjliggöra odling samlings- och undervisningslokal, restaurang och café. Detaljplanen syftar även till att säkerställa bevarandet av en kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 12 mars - 15 april 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-03-15 14:02