Dp 5558, fastigheten Tygelsjö 20:5

Detaljplan för del av fastigheten Tygelsjö 20:5 m.fl. i Tygelsjö i Malmö

Senast 20180911 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.


Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 21 augusti - 11 september 2018 lämna eventuella synpunkter.

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost: stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

 Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.
Planförslaget möjliggör ny bostadsbebyggelse. Avsikten är att 10 enbostadshus med tillhörande trädgårdar som uppföras inom området. Den befintliga disponentvillan i södra delen av planområdet planläggs för bostadsändamål. Magasinsbyggnaden i planområdets nordvästra del planläggs för centrumändamål.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap .§11 miljöbalken eftersom planförslaget inte möjliggör verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan och inte bedöms påverka människors hälsa eller miljö negativt.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.


Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 16 april till 14 maj 2018. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Senast 20180911 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: 2018-08-22 13:45