Dp 5567, fastigheten Bunkeflo-strand 21:6 (Gottorps allé)

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6 (Gottorps gård). Under samrådstiden 20 september till 18 oktober 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget grundas på ett planprogram 6049 Gottorps Allé som godkändes 2016. Planförslaget innebär:

• Utveckling av ett småhusområde med ca 15 st bostäder i form av friliggande villor samt radhus.
• Bevarande av den äldre trädridån norr om Gottorps gård, genom att mark runt ridån avsätts som naturmark.
• En allmän gata som leder igenom området i öst-västlig riktning och binder samman området med det bostadsområde som planeras öster om detta detaljplaneområde.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken eftersom det inte berör något Natura 2000-område och de höga naturvärden som finns i området, i form av en trädridå, bevaras. Planförslaget möjliggör heller ingen verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för människors hälsa.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 20 september till 18 oktober 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på Bunkeflostrands bibliotek, Klagshamnsvägen 46.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Efter eventuella ändringar kommer planförslaget att bli tillgängligt för så kallad granskning och då är samrådsredogörelsen en av handlingarna.
Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-09-19 11:13