Dp 5577, del av fastigheten Landshövdingen 1

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Landshövdingen 1. Under samrådstiden 18 december - 1 februari 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta med illustrationskarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget grundas på ett planprogram Planprogram för Herrgården och Rosengårdsfältet (Pp 6031) som godkändes 2012.

Planförslaget innebär:

• Nya byggrätter intill Rosengårds centrum vid von Rosens väg, vid von Lingens väg samt ovanpå del av parkeringsanläggningen i söder.

• Bebyggelsen får innehålla bostäder, gymnasium, kontor och centrumverksamhet. Skola, med avsikt förskola, planeras i bottenvåningen för byggnaden vid von Lingens väg. Parkering får fortsatt endast finnas inom befintlig parkeringsanläggning.

• Bebyggelsens höjder regleras till att variera mellan en till nio våningar.

• Nya trappor leder från gatu- till centrumplanet.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planförslaget medger markanvändningar med begränsad omgivnings och miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte innebära negativa konsekvenser för naturvärden eller miljökvalitetsnormer.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 18 december - 1 februari 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2018-12-20 16:38