Dp 5583, fastigheten Sånekulla 55

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Sånekulla 55 i Limhamn. Under samrådstiden 8 april - 14 maj 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget syftar till att i detaljplan pröva lämpligheten för att omdisponera gällande, outnyttjade, byggrätter för bostäder inom fastigheten. Befintlig huvudbyggnad som har stora kulturhistoriska värden skyddas.

De outnyttjade byggrätterna föreslås behållas, men omdisponeras och eventuellt utökas något, för att möjliggöra uppförande av ca 12 radhus och en friliggande byggnad öster om huvudbyggnaden. Den friliggande delen kan innehålla 2 lägenheter. Radhusen föreslås
som två längor i två våningar med en gemensam, centrerad trädgård. Huvudbyggnaden kan byggas om för att innehålla ca 6 lägenheter. Totalt kan förslaget ge ca 20 bostäder.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken eftersom marken redan är ianspråktagen.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 8 april - 14 maj2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-04-05 17:52