Dp 5586, del av fastigheten Katrinelund 15

Detaljplan för del av fastigheten Katrinelund 15, i Innerstaden. Under granskningstiden 21 oktober – 12 november 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

 Planförslaget består av plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett bostadshus med centrumverksamhet i bottenplan. Byggnaden planeras uppföras på nuvarande markparkering ut mot Östra Farmvägen.


Planläggningen ska bidra till att komplettera det befintliga bostadsområdet med cirka 40- 60 nya lägenheter, företrädesvis seniorlägenheter för att uppnå varierade boendeformer.


Marken är idag planlagd för parkeringsändamål och delvis handelsändamål. Området re-dovisas i översiktsplanen blandad stadsbebyggelse med täthetsgrad 2.


Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §3 miljö-balken. SBN.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 21 oktober – 12 november 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Granskning

Senast ändrad: 2018-10-23 11:21